Privacy Policy

Inleiding

JongLeren.es is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.
JongLeren.es is gevestigd te Alhaurin el Grande, Málaga, Spanje.

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegegevens van de student of organisatie

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een stageplaats of tijdelijk werk dan wel een opdracht, (3) om een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, (4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (5) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding, (6) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (7) om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
  • geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht,
  • pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
  • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften
  • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
  • gegevens over beschikbaarheid en verlof

JongLeren.es legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘gevoelige persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. JongLeren.es kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. JongLeren.es heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf )

JongLeren.es verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. JongLeren.es kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere JongLeren.es entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin JongLeren.es hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. JongLeren.es heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Beveiligingsmaatregelen

JongLeren.es doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is JongLeren.es met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door JongLeren.es, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@jongleren.es.

Wijzigingen

JongLeren.es tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van JongLeren.es. Deze versie is opgesteld in maart 2015.

Jouw stage in Spanje

Ook zo’n toffe stage ervaren?