Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van JongLeren.es, inclusief maar niet uitsluitend de student.

1.2 Stagebedrijf: elk erkend stagebedrijf, waarmee JongLeren.es contact heeft gehad met de intentie een stageplek te bieden voor Opdrachtgever binnen het bedrijf.

1.3 JongLeren.es: de bemiddelingsorganisatie tussen de Opdrachtgever en het bedrijf die advies, informatie en bemiddeling biedt met als doel contracten te realiseren tussen de Opdrachtgever en de aanbieder van de stageplaats en indien noodzakelijk opleidingsinstantie, waarmee betrokken partijen, de opdrachtgever en het stagebedrijf en indien noodzakelijk opleidingsinstantie, zich akkoord verklaren.

1.4 Externe organisaties: andere service-aanbieders die aanvullende of primaire services aan JongLeren.es leveren.

 

 1. Algemeen

2.1 JongLeren.es en de Opdrachtgever gaan akkoord met een samenwerking met als doel alle taken met wederzijdse instemming te voltooien op basis van de algemene voorwaarden en de prijzen op de website (www.JongLeren.es).

2.2 De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website: www.JongLeren.es

2.3 De Opdrachtgever en/of Stagebedrijf met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met JongLeren.es gesloten overeenkomst in te stemmen.

2.4 Eventuele andere voorwaarden dan deze van JongLeren.es worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Als enige bepaling(en) uit deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.6 Nieuwe of afwijkende voorwaarden gelden slechts na schriftelijk akkoord van betrokken partijen.

 

 1. Procedure en officieel contract

3.1 Nadat de Opdrachtgever het aanmeldformulier heeft ingevuld op de website voorzien van naam en e-mailadres, zal JongLeren.es een reactie per e-mail sturen. Er volgt een uitnodiging voor een (Skype) interview, waarna de Opdrachtgever bij het akkoord geven voor de bemiddeling door JongLeren.es voor een stageplaats een opdrachtbevestiging en andere documentatie die de Opdrachtgever nodig heeft bij de introductie toe gemaild krijgt. Dit moet worden beschouwd als een offerte voor een specifieke dienst op verzoek van de Opdrachtgever.

3.2 De Opdrachtgever accepteert de samenwerking door de opdrachtbevestiging ingevuld terug te sturen naar info@JongLeren.es. Door op de verzendknop in het e-mailprogramma te klikken wordt de overeenkomst verzonden en geaccepteerd door JongLeren.es.

3.3 De Opdrachtgever gaat akkoord met de inhoud van de algemene voorwaarden door aanvaarding van de samenwerking.

3.4 De Opdrachtgever draagt de verantwoording voor het correct en naar waarheid invullen van alle formulieren. Wijzigingen kunnen per e-mail worden doorgegeven via info@JongLeren.es.

3.5 We adviseren dat de Opdrachtgever zich niet later dan twee maanden voor de startdatum van de stage inschrijft via www.JongLeren.es OF anders contact opneemt met JongLeren.es om te kijken of er ook mogelijkheden zijn op kortere termijn. (Let op: houd rekening met visumaanvragen, de betreffende aanvraagprocedure en de benodigde tijd voor de verwerking verschilt per land.)

3.6 Stages van JongLeren.es zijn bedoeld voor Opdrachtgever die op de startdatum van de stage 18 jaar en ouder zijn. Opdrachtgever die op de startdatum nog geen 18 jaar is, heeft toestemming nodig van een ouder of voogd, die persoonlijk contact dient op te nemen met JongLeren.es. In dat geval worden alle verdere procedures zoals contracten, betalingen en bevestigingen in overleg met de ouder of voogd doorlopen.

 

 1. Aanbetaling

4.1 Op het moment dat JongLeren.es heeft bevestigd dat de Opdrachtgever zich kwalificeert voor bemiddeling, dient de Opdrachtgever een aanbetaling te doen van 50% van de totale factuur en over te maken naar het op de factuur aangegeven rekeningnummer. De factuur wordt per e-mail verstuurd zodra de opdrachtbevestiging tezamen met het cv en de motivatiebrief van de Opdrachtgever binnen is. De aanbetaling is de officiële handtekening dat JongLeren.es zal beginnen met de bemiddeling en de Opdrachtgever akkoord gaat met de samenwerking. De aanbetaling zal uiteindelijk op de totaalfactuur in mindering worden gebracht als de Opdrachtgever en het stagebedrijf akkoord hebben gegeven aan de stage.

4.2 Als JongLeren.es geen stage kan realiseren voor de Opdrachtgever voor de op de opdrachtbevestiging vermelde deadline, zal de aanbetaling in zijn geheel worden terugbetaald. Deze terugbetaling vindt niet plaats als de Opdrachtgever, na het bieden van twee passende stagemogelijkheden die voldoen aan de eisen die de Opdrachtgever in de opdrachtbevestiging en in de correspondentie per e-mail naar voren heeft laten komen, besluit niet verder te gaan. In het geval dat de Opdrachtgever zich terugtrekt om persoonlijke redenen, dan wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig (binnen maximaal 5 dagen na het laatste contactmoment) reageert op e-mails of telefoongesprekken om de stage te realiseren, zal de aanbetaling niet terug worden betaald. Wanneer een Opdrachtgever een bepaalde periode slecht bereikbaar is, kan de Opdrachtgever dit doorgeven aan JongLeren.es. Ook wanneer er geen stage is gevonden door JongLeren.es en JongLeren.es contact probeert te krijgen om de aanbetaling terug te kunnen storten, dient de Opdrachtgever binnen 6 weken alle benodigde informatie door te geven, opdat JongLeren.es het bedrag kan overmaken.

4.2.1 Wanneer de vermelde deadline JongLeren.es minder dan 6 weken de tijd geeft om een stage te realiseren, dan heeft JongLeren.es het recht om de aanbetaling niet terug te betalen als er geen geschikte stageplek is gevonden.

4.2.2 Het is mogelijk de eerste aangeboden stageplaats af te wijzen, waarna er wordt doorgezocht naar een tweede kandidaatbedrijf voor de Opdrachtgever. Indien de eerste aangeboden stage voldeed aan de gestelde eisen zal, nadat de zoektocht naar het tweede kandidaatbedrijf wordt gestart, het totale bedrag van de aanbetaling niet meer worden vergoed.

4.2.3 Wanneer de stageplaats binnen 2 weken vanaf het selectiegesprek gevonden dient te worden, zal er een spoedfee in rekening gebracht worden zoals staat vermeld op www.JongLeren.es.

4.3 Wanneer de Opdrachtgever na het doen van de aanbetaling de bemiddeling stop moet zetten wegens ziekte of familieomstandigheden (overlijden familielid in de 1e of 2e graad), dan zal JongLeren.es de aanbetaling terugbetalen onder aftrek van 25 euro. In beide gevallen zal de Opdrachtgever aan JongLeren.es een schriftelijk bewijs moeten overleggen. JongLeren.es behoudt zich het recht voor te beoordelen, of het document voldoende is en een legitieme reden vormt. Uitschrijving omdat de Opdrachtgever van mening is veranderd of zijn studie(punten) niet behaalt, wordt niet gezien als geldige reden voor terugvordering van de aanbetaling.

4.4 Wanneer de Opdrachtgever na het doen van de aanbetaling de (stage en/of accommodatie-) bemiddeling stopzet om een andere dan de in paragraaf 4.2 en 4.3 genoemde redenen, zal JongLeren.es hiervan op de hoogte moeten worden gesteld door de Opdrachtgever om verdere stappen te bespreken. JongLeren.es heeft het recht om de aanbetaling in te houden en het contract te beëindigen. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden zal JongLeren.es de aanbetaling terugbetalen onder aftrek van 75 euro.

4.5 Wanneer de Opdrachtgever het aanbod van het eerste bedrijf afwijst en het bedrijf wel voldoet aan de gestelde eisen, dan houdt JongLeren.es de aanbetaling in. Indien de Opdrachtgever dit verzoekt, gaat JongLeren.es op zoek naar een nieuwe stage. De aanbetaling hoeft niet opnieuw te worden verricht, maar wordt op dat moment al wel ingehouden.

4.6 Wanneer de Opdrachtgever de stage accepteert na het verstrijken van de deadline die in het opdrachtbevestiging stond vermeld, wordt de aanbetaling niet terugbetaald en kan er ook geen korting worden verstrekt.

4.7 Er kan niet worden geëist dat de stage een betaalde stageplaats is. Wanneer JongLeren.es een passende stage vindt die op grond van het ontbreken van een stagevergoeding wordt afgewezen, dan wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

 

 1. Laatste betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen, dient de definitieve betaling (afgesproken tarief verminderd met de aanbetaling) van de prijs voor de stagelocatie, zoals staat vermeld op www.JongLeren.es, binnen twee weken na verzending van de factuur vanuit JongLeren.es te worden betaald.

5.1.1 De totaalfactuur zal worden verstuurd op het moment dat de Opdrachtgever en het stagebedrijf akkoord gaan met de stage. Hiervan zal een bevestiging per e-mail worden gestuurd.

5.2 In het geval dat het uiteindelijke bedrag niet binnen twee weken na verzending van de factuur vanuit JongLeren.es betaald is, heeft JongLeren.es het recht per keer 10 euro aan herinneringskosten in rekening te brengen. Na de derde herinnering heeft JongLeren.es het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, waarna beide partijen geen verantwoordelijkheden meer jegens elkaar hebben. Indien de Opdrachtgever na de derde herinnering nog niet heeft betaald, maar de contracten ondertekend werden, heeft JongLeren.es het recht om een incassobureau in te schakelen voor het innen van het bedrag van de totaalfactuur. De extra kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. JongLeren.es staat bij het uitblijven van betaling altijd in het recht om de stage te annuleren.

5.3 In het geval dat de Opdrachtgever na het voldoen van de totaalfactuur en voor aanvang van de stage heeft besloten de stage te annuleren als gevolg van ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid, zal JongLeren.es zal de totaalfactuur onder aftrek van de aanbetaling aan de Opdrachtgever terugbetalen. In beide gevallen dient een schriftelijke verklaring te worden overlegd aan JongLeren.es. JongLeren.es behoudt zich het recht voor te beoordelen, of het document voldoende is.

5.3.3 In het geval dat de Opdrachtgever na het voldoen van de totaalfactuur en voor aanvang van de stage heeft besloten de stage te annuleren als gevolg van andere oorzaken is het aan JongLeren.es om te beoordelen of dit een geldige reden is.

5.4 Als er in samenspraak met de Opdrachtgever een nieuwe stagelocatie is gevonden die afwijkt van de stagelocatie op de opdrachtbevestiging, ontvangt de Opdrachtgever een totaalfactuur, waarop het bedrag van de aanbetaling in mindering is gebracht.

5.5 Als de stage door de Opdrachtgever wordt geaccepteerd nadat de deadline op de opdrachtbevestiging is verstreken, moet de Opdrachtgever eveneens de totaalfactuur betalen, waarop het bedrag van de aanbetaling in mindering is gebracht.

 

 1. Reisdocumenten

6.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om voor aanvang van de stage de juiste reisdocumenten in het bezit te hebben, zoals een geldig legitimatiebewijs, visum, werkvergunning en bewijs van de juiste vaccinaties. JongLeren.es zal de Opdrachtgever informeren over alle vereiste documenten, maar het aanvragen, betalen en verkrijgen van de documenten valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

6.2 Wanneer de Opdrachtgever niet in de mogelijkheid is om de reis of delen van de reis te maken door het gebrek aan juiste documenten, zijn alle consequenties de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever zelf.

 

 1. Veranderingen aan de stage door de Opdrachtgever na aanvang Stage

7.1 De Opdrachtgever heeft het recht om kleine veranderingen in de stageomschrijving aan te brengen en deze met de stagebegeleider te bespreken bij aanvang van de stage.

7.2 Onder kleine veranderingen wordt verstaan: veranderingen met betrekking tot start-/einddatum van de stage, functie binnen het bedrijf, onderwerp van het onderzoek, etc. die tijdens de stage kunnen plaatsvinden. Kleine veranderingen verplichten de Opdrachtgever wel in hetzelfde bedrijf en op dezelfde locatie te blijven. De afspraken moeten direct aan JongLeren.es gecommuniceerd worden en hebben geen financiële consequenties voor de partijen.

7.3 Onder grote veranderingen wordt verstaan: het veranderen van locatie, van bedrijf of het annuleren van de stage na aanvang van de stage en nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de stage via JongLeren.es. De Opdrachtgever is verplicht het contract te beëindigen tussen de Opdrachtgever zelf en het stagebedrijf.

7.3.1 Grote veranderingen (zie 7.3) die in de eerste vier weken van de stage worden aangebracht als gevolg van onjuist verstrekte informatie door JongLeren.es jegens de Opdrachtgever, kunnen leiden tot terugbetaling van de aanbetaling. Hieronder vallen stagebeschrijving, locatie, bedrijf en andere zaken. Het is aan JongLeren.es om te beslissen of de reden voor het aanbrengen van een grote verandering is gebaseerd op de waarheid. Wanneer een grote verandering na de eerste vier weken van de stage wordt aangebracht als gevolg van onjuist verstrekte informatie door JongLeren.es jegens de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtgever het recht de samenwerking met JongLeren.es stop te zetten en de aanbetaling terug te verlangen. De Opdrachtgever kan de samenwerking met JongLeren.es ook voortzetten en samen een alternatieve stageplek realiseren. Wanneer de alternatieve stageplek een hogere prijs heeft, zal de Opdrachtgever het verschil moeten bijbetalen. Wanneer de alternatieve stageplek een lagere prijs heeft, zal JongLeren.es het verschil in prijs niet terugbetalen.

7.3.2 Wanneer de Opdrachtgever na meer dan vier weken na aanvang van de stage een grote verandering (zie 7.3) aanbrengt, dan is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor alle consequenties en wordt de samenwerking tussen JongLeren.es en de Opdrachtgever beschouwd als beëindigd. In dat geval heeft geen enkele partij verantwoordelijkheden jegens elkaar en heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie van de betalingen.

7.3.3 Wanneer de Opdrachtgever na meer dan vier weken na aanvang van de stage een grote verandering (zie 7.3) aanbrengt, dan heeft JongLeren.es 2 weken de tijd om een nieuwe stageplek te realiseren die aansluit bij de wensen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan de additionele bemiddelingskosten niet verhalen op JongLeren.es.

7.4 Wanneer de Opdrachtgever de stage moet annuleren als gevolg van ziekte of het overlijden van een eerstegraads familielid, is dit gedurende de gehele stageperiode mogelijk. JongLeren.es zal dan de aanbetaling terugbetalen. In beide gevallen dient een schriftelijk bewijs van de status te worden overlegd aan JongLeren.es. Verder heeft JongLeren.es het recht om te beoordelen of het document een geldige reden vormt om de stage stop te zetten. Het is aan de Opdrachtgever om dan het contract met het stagebedrijf te verbreken.

 

 1. Beëindiging door het stagebedrijf zelf

8.1 In het geval dat het stagebedrijf het contract tussen het bedrijf en de Opdrachtgever beëindigt als gevolg van misdraging van de Opdrachtgever, dan heeft JongLeren.es geen verdere verplichtingen meer, aangezien de contracten evenals de reden voor het ontslag slechts onder de verantwoordelijkheid van de twee partijen vallen die het contract hebben ondertekend. In dit geval is er geen mogelijkheid tot terugbetalingen vanuit JongLeren.es.

8.2 Wanneer het stagebedrijf het contract voortijdig beëindigt tussen het stagebedrijf en de Opdrachtgever op grond van interne bedrijfsredenen en niet op grond van het gedrag van de Opdrachtgever, zal JongLeren.es zo snel mogelijk een soortgelijke stage proberen te realiseren voor de Opdrachtgever. Hieraan zijn voor de Opdrachtgever geen extra kosten aan verbonden.

 

 1. Service JongLeren.es

9.1 In de periode dat JongLeren.es bezig is met de bemiddeling, aanvaardt JongLeren.es geen verantwoordelijkheid voor enige wettelijke consequentie of enige aansprakelijkheid die voortkomt uit de samenwerking met JongLeren.es. JongLeren.es aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de afspraken die tussen de Opdrachtgever en het stagebedrijf zijn gemaakt en voor de functie als bemiddelaar tussen de twee partijen. JongLeren.es is onder geen beding verantwoordelijk voor door de Opdrachtgever gemaakte kosten.

9.2 JongLeren.es geeft geen garantie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, dat wanneer de opdrachtbevestiging is ingevuld hier altijd een stage uit voortkomt. Ongeveer 90% van de ingeschreven Opdrachtgevers krijgt een goede stageplek, maar een garantie kan niet worden gegeven. In het geval dat de bemiddeling niet slaagt, wordt paragraaf 5.2 van kracht. In het geval dat JongLeren.es onjuiste informatie vanuit het stagebedrijf ontvangt, is JongLeren.es niet verantwoordelijk voor betalingen volgens 7.3.1. De implementatie van elk deel van de overeenkomst is voor het risico van de Opdrachtgever en ook de uitgaven komen ten laste van de Opdrachtgever. In het geval dat er zich problemen voordoen, biedt JongLeren.es gratis bemiddeling aan.

9.3 Alle klachten met betrekking tot de stage moeten direct worden gemeld aan JongLeren.es. JongLeren.es zal deze klachten in de juiste categorie indelen (zoals 7.1 t/m 7.4 of 8.1 en 8.2).

9.4 In het geval dat de Opdrachtgever het werk van JongLeren.es belemmert door het verstrekken van onjuiste informatie, het doelbewust verstoren van de tenuitvoerlegging van een programma of het bereiken van het nagestreefde doel binnen het daarvoor beschreven tijdsbestek (zoals beschreven in 5.2), kunnen hiervoor extra kosten op de totaalfactuur worden berekend. De hoogte van deze extra kosten wordt bepaald door JongLeren.es.

9.5. Mocht de aanvrager de verstrekte contactgegevens van potentiële stagebedrijven gebruiken voor eigen gewin (door bijvoorbeeld buiten JongLeren.es om afspraken te maken over een stage) of delen met derden (andere personen of organisaties), heeft JongLeren.es het recht aan de klant de kosten van een volledige stage bemiddeling alsook de kosten van de geleden imagoschade door te berekenen.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, is JongLeren.es niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect.

10.2 De Opdrachtgever vrijwaart JongLeren.es tegen eventuele aanspraken van derden.

10.3 In het geval JongLeren aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Een en ander behoudens opzet, grove schuld of nalatigheid van JongLeren.es.

 

 

 1. Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

11.2 Voor zover de berechting van geschillen behoort tot de competentie van een Rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de Rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen JongLeren.es is gevestigd.

Jouw stage in Spanje

Ook zo’n toffe stage organiseren of meemaken?